ក្រុងសៀមរាប ទទួលបានជ័យលាភីទីក្រុងទេសចរណ៍ស្អាត អាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៨ – CEN