ស្លុតណាស់! គ្រាដែលវេជ្ជបណ្ឌិត ចាប់ទាញអន្ទង់ប៉ុនមេជើងចេញពីពោះរបស់អ្នកជំងឺ… (Video inside) – CEN