ការរកឃើញនៃការលិចកប៉ាល់អាថ៌កំបាំង នៅក្នុងតំបន់ស្វែងរក MH370 – CEN