ចាប់ខ្លួនបុរសអនិកជនខ្មែរមកពីអាមេរិច ប្រព្រឹត្តហិង្សាដោយចេតនា វាយតប់គ្នារឿងផ្ញើម៉ូតូ – CEN