បះសក់ វិសសមត្ថកិច្ចប្រតិកម្មពុំទាន់ ខណៈស្ត្រីម្នាក់ស្ទុះចូលម៉ាស៊ីត្រួតពិនិត្យ… – CEN