ប្រទេសកម្ពុជា និង​ប្រទេសថៃ​ រួមគ្នាបញ្ចប់របាយការណ៍ផ្តល់អនុសាសន៍ កែលំអការគ្រប់គ្រងបឹង – CEN