ត្រជាក់ក្រោមដកដឺក្រេ កណ្តុរស្រែ ត្រូវបង្កកងាប់ដោយរៀបជាជួរត្រង់ភ្លឹង – CEN