ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពចុះអ័ព្ទខ្លាំងគ្របដណ្តប់ស្ទើរគ្រប់តំបន់នៃរាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ១៦ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ – CEN