ក្រោយពីចុះផ្សាយអត្ថបទចុះទៅចាប់បានមួយដង្ហើមចង្រិតក៏ដោះលែងវិញ ឥឡូវធ្លាយរឿងមានអ្នករត់ការសុំជីកបន្ត – CEN