ក្រុម​មេដឹកនាំ​រុស្ស៊ី កំពុង​ត្រូវបាន​ហ្វឹកហ្វឺន ដូចជា​… យុទ្ធជន​ពិតៗ​ – CEN