អ្នកចម្បាំងស្បែកក្រពើ … .. . អ្នកខ្លាំងជៀរស្បែកចោល (មានរូប ៣២សន្លឹក) – CEN