ទេសចរណ៍ធម្មជាតិរួមចំណែកសំខាន់លើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍ – CEN