មន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថាន៖ ខេត្តមណ្ឌលគីរី មានសត្វព្រៃប្រមាណ ៣០ប្រភេទកំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃ – CEN