“អ្នកតាព្រៃ” ក្លែងខ្លួនធ្វើជាឆ្មា ដើម្បីនាំផ្លូវអ្នកវង្វេងក្នុងព្រៃ ចេញមកផ្លូវជាតិវិញ​ (Video inside) – CEN