ប៊ិះមានសោកនាដកម្មមួយកើតឡើង មុនការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្ស ១៧នាក់ នៅអាមេរិក ប្រសិនបើជីដូនរូបនេះពុំហ៊ានប្តឹងចៅរបស់ខ្លួនទៅសមត្ថកិច្ច – CEN