ម៉ាឡេស៊ី សុំទោសចំពោះការប្រើរូបភាពមាន់ “ព្រុស” សំឡេងឆ្កែបំណងស្វាគមន៍ឆ្នាំចរ – CEN