ក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន២ថ្ងៃ ស្លាប់២២នាក់ របួសជាង១០០នាក់ – CEN