អ្នកជំនាញការហុងស៊ុយ ៖ រាសីលោកត្រាំ នឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅចុងឆ្នាំចរនេះ (Video inside) – CEN