ក្នុងពិភពសត្វតោ ក៏មានរឿងរំលោភបូកដែរន៎! (Video inside) – CEN