ចិន និងភីលីពីន មានគំរោងរុករករ៉ែរួមគ្នានៅតំបន់ទឹកមានជម្លោះ នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង – CEN