មនុស្សមាំមួនបំផុតពិភពលោក តើអាចប្រយុទ្ធឈ្នះស្វាឪដែរឬទេ? – CEN