ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈដំណើការអនុម័ត គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទ ជំហានទី៣ – CEN