អតិថិជនជប៉ុនពិតជាចូលចិត្តនឹង sushi គ្រឿងសមុទ្រនៅស្រស់… ញញឹម (Video inside) – CEN