នេះគឺជាកណ្តូបសេះ ពិសេសបំផុតពិភពលោក មានលទ្ធភាពបើកទំព័រថ្មី សម្រាប់អនាគតមនុស្សលោកទាំងមូល (Video inside) – CEN