ប្រើថ្នាំពេទ្យ២មុខ នៅតែអត់​​បាត់​​ក្តៅ​​ខ្លួន ម្តាយ​ម្នាក់​ក៏​ស្វែង​អាន​ព័ត៌​មាន និង​រក​ឃើញ​វិធី​មួយ​ទំនង​ក៏​ធ្វើ​តាម មាន​អី ប្រសិទ្ធ​ភាព​បស់​គេ! – CEN