គ្រូបង្វឹកបាល់ឱប យកខ្លួនពាំងគ្រាប់ឲ្យសិស្សក្នុងករណីបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សអស់ ១៧នាក់ – CEN