ទាហាននៃបណាប្រទេសចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធ “ពស់វែកមាស” (Video inside) – CEN