ដោះស្រាយ​បញ្ហា​សន្តិសុខ​ស្បៀង និង​អភិវឌ្ឍ​ជនបទ សំដៅ​ឈានទៅរក​ការបញ្ចប់​ភាពអត់ឃ្លាន កាត់បន្ថយ​ចំណាកស្រុក – CEN