ស្រ្តីសែចិនម្នាក់ ប្រគល់រូបនាគព្រួសភ្លើង ដែលគាត់ចាក់ផ្ទាល់ដៃជាច្រើនឆ្នាំ ជូនសម្ដេចតេជោ – CEN