រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន៖ វាមិនទាន់ជាពេលវេលាសម្រាប់កិច្ចសន្ទនារវាងអាមេរិក និងកូរ៉េខាងជើងទេ – CEN