ណែនាំដល់មន្ត្រី ទាញយកផលប្រយោជន៍ពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងអង្គការអន្តរជាតិ លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា – CEN