ប៉ូលីស LAPD ដោះ​លែង​បុរស​ម្នាក់​ដែល​សង្ស័យ​ប្រើ​អំពើ​ហិង្សា​ដ៏​សាហាវ មក​លើ​ស្រ្តី​ចំណាស់​ម្នាក់​នៅ Koreatown ព្រោះ​តែ… – CEN