បុគ្គលិកអនាម័យ ពេលរើសបានលុយ គេបង្ហាញភាពថ្លៃថ្នូរ ជាងមនុស្សលោភលន់មួយចំនួនទៅទៀត – CEN