ក្រុមចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធ Internet ៣៣នាក់ បានបញ្ជូនទៅដល់តុលាការ – CEN