ធ្លាក់យន្តហោះនៅអ៊ឺរ៉ង់ ផ្តាច់ជីវិតមនុស្ស ៦៥នាក់ – CEN