​ក្មេងប្រុស​អាយុ​១២​ឆ្នាំ ជាប់គាំង​ក្នុង​គ​ន្លៀត​ជញ្ជាំង​ផ្ទះ​ដ៏​តូចចង្អៀត​៣​ថ្ងៃ គ្មាន​អ្នក​ផ្ទះ​ណា​ម្នាក់​​ចាប់អារម្មណ៍​សម្លេង​យំ តែ​សំណាង​កុំ​បាន​… – CEN