ឃើញប្តីលង់ទឹកស្មានតែប្តីធ្វើលេង ទុកអោយលិចទៅបាត់ ទើបស្រែកអោយគេជួយ តែហួសពេលទៅហើយ – CEN