ប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីក្នុងឃុំព្រែកស្លែង ខេត្តកណ្តាល លើកគ្នាមកសាលាខេត្តកណ្ដាល – CEN