ទង្វើ “លួច” ពុំគួរឲ្យអាណិតទេ ប៉ុន្តែភាពល្ងង់ខ្លៅ ពិតជាគួរឲ្យ… អាសូរ! (Video inside) – CEN