រួមគ្នាដើម្បីមុខរបរ ឲ្យយុវជន និងស្រ្តីវ័យក្មេង ទទួលបានការអប់រំក្នុង និងក្រៅប្រព័ន្ធ ប្រកបដោយគុណភាព – CEN