ត្រីហោះត្រីហើរ (Flying Fish) ចុះទឹកគេដេញ ហោះចេញគេចឹក (Video inside) – CEN