ពង្រឹងការងារមន្ទីរពិសោធន៍នៅតាមមូលដ្ឋានសុខា​ភិបាល​សាធារណៈ​ ជាកត្តាជំរុញឲ្យការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព​ – CEN