ការប្រឆាំងមួយទំហឹងរបស់ PETA (មានរូប ៥៨សន្លឹក Video inside) – CEN