ខ្យង​ផ្ញើប្រាណ​ឬ​ខ្យងដូង មិនមែន​តូច​ដូច​ក្នុង​សម្បក​ទេ​! – CEN