ប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃសម័យប្រជុំលើកទី២៩របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រម – CEN