ជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិក បានអះអាងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើង – CEN