អ្នកនៅមានជីវិត ក្រោយការបាញ់រះនៅសាលារៀនអាមេរិក ផ្ទុះកំហឹងជាមួយលោកត្រាំ – CEN