បុរសម្នាក់សុំស្រលាញ់នារីម្នាក់មិនបានសម្រេច ខឹងចាប់នាងអារ ក ប៉ងសម្លាប់ – CEN