ទូតកូរ៉េ ៖ ជំរុញអ្នកវិនិយោគទុនកូរ៉េ អោយមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាអោយកាន់តែច្រើន – CEN