ចិន​បង្កើត​ពូជស្រូវ​ខ្ពស់ជាង​មនុស្ស ផ្តល់​ទិន្នផល​ខ្ពស់​ – CEN